Blog auto-hneď

Všetky ďalšie blogy pre vás pripravujeme na portáli www.auto-blog.skBlog : Ako správne uskladniť pneumatiky na zimu

Teplota vzduchu vonku neustále klesá a ak patríte medzi aktívnych vodičov, prichádza čas na výmenu letných pneumatík za zimné. Zákon stanovuje používať zimné pneumatiky od 15. novembra do 31.marca, pričom odborníci sa všeobecne zhodujú na tom, že vhodné obdobie na výmenu je vtedy, keď vonkajšia teplota klesne viac dní po sebe pod 7 stupňov. Ak prezúvate auto do zimných pneumatík, potom letné starostlivo uskladnite. Nestačí ich len položiť do rohu garáže. Správnym skladovaním predĺžite živostnosť vašich pneumatíkvám a zaistíte si, že sa vám počas uskladnenia nepoškodia a Čo znamená pneumatiky starostlivo uskladniť? Uskladňujte len nepoškodené a neopotrebované pneumatiky. Pred uskladnením ich očistite od bežných nečistôt (môže byť v mydlovom roztoku), bez olejových, benzínový a iných škvŕn, ktoré by mohli pneumatiku poškodiť. Pneumatiky uskladňujte na čistom mieste, najlepšie pri konštantnej teplote, v chladných tmavých priestoroch, mimo dosahu priameho slnečného svetla. Taktiež je dôležité pneumatiky uskladňovať mimo zariadení generujúce ozón, ktorý môže pneumatiky vážne poškodiť.Pneumatky uskladňujte najlepšie v obaloch na to určených. Tie pneumatiky ochránia pred poškodením a vlhkosťou. Na uskladňované pneumatiky neukladajte žiadne ďalšie predmety a nepoužívajte ich ani ako pracovný stôl. Pokiaľ bude na pneumatiky vyvíjaný vyšší vonkajší tlak, môžu sa poškodiť a vzniknú na nich thliny, ktoré životnosť pneumatiky výrazne skrátia. Obuté pneumatiky nastohujte a zakryte krytom na pneumatiky, alebo zaveste na háky alebo držiak. Nikdy ich nepostavte vedľa seba. Vyzuté pneumatiky skladujte zásadne vo vzpriamenej polohe a pravidelne otáčajte. Nikdy ich nestohujte ani nevešajte na držiak za pätku, inak sa poškodia a zdeformujú.Pre lepšie pochopenie kliknite na tento obrázok o uskladnení pneumatíkPrezutie pneumatík rozhodne nepodceňujte. Budťe zodpovedný vodič, neohrozujte ostatných vodičov a bezpečnosť cestnej premávky. Opatrnosti na cestách totiž nikdy nie je dosť a pravidelné prezúvanie pneumatík nie je samoúčelové ale opodstatnené.Blog : Dopravné priestupky a pokuty za ich porušenie v Slovenskej republike

Určite neuškodí vypísať, aké pokuty na vás motoristov čakajú po úprave zákona z januára 2014. Životná situácia mi dopomohla k tomu, že sa mi aj celkom hodilo zosumarizovať to a získať tak lepší prehľad, o tom koľko by som zbytočne zaplatil keby...

Treba na začiatok uviesť, že sadzobník je záväzný pre prípady blokových pokút na mieste. Ak vodič s pokutou nesúhlasí a odmietne ju na mieste zaplatiť, je agresívny alebo jedným konaním porušil viac priestupkov, nasleduje správne konanie, v ktorom sa postupuje podľa zákona o priestupkoch. Ten namiesto presných sankcií pozná len hornú hranicu pokuty.

A) Základné povinnosti

§ 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia:

 • Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ vodičom motorového vozidla 50 eur
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ 50 eur
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ 100 eur

v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 eur

v prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu (ďalej len „predložiť“)

 • Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia 150 eur
 • Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič nemotorového vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou predložiť

§ 4 Povinnosti vodiča

Použitie vozidla na jazdu, ktoré:

 • Nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 50 eur
 • Šoférovanie bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30 eur
 • Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 50 eur
 • Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 150 eur
 • Šoférovanie bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa učí viesť automobil v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského povolenú jazdu predložiť
 • Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok

pri zistení hodnoty menej ako 0,4761 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu 50 eur

pri zistení hodnoty viac ako 0,4762 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu predložiť

 • Šoférovanie pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo) predložiť
 • Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená predložiť
 • Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 150 eur
 • Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 150 eur
 • Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 50 eur
 • Používanie telefónu vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 50 eur
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla 50 eur
 • Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb – najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 50 eur
 • Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky 50 eur

§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

 • Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podliehajú 50 eur
 • Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 50 eur

§ 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení

 • Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 50 eur

B) Jazda vozidlami

§ 9 Spôsob jazdy

 • Jazda v protismernej časti vozovky alebo jazdného pruhu

v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) 100 eur

v ostatných prípadoch 50 eur

ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 eur

 • Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky 150 eur

§ 10 Jazda v jazdných pruhoch

 • Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 50 eur
 • Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 eur
 • Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 50 eur

Jazda v mimoriadnych prípadoch

§ 11

 • Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou 50 eur
 • Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 eur
 • Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 50 eur

§ 12

 • Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 50 eur

§ 13

 • Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse 50 eur
 • Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb 50 eur

§ 14 Obchádzanie

 • Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 50 eur

§ 15 Predchádzanie

 • Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním 50 eur
 • Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje 50 eur
 • Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 50 eur
 • predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané 100 eur

§ 16 Rýchlosť jazdy

 • Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 50 eur
 • Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode predložiť
 • Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením

v obci

mimo obce

§ 19 Odbočovanie

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50 eur
 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 50 eur
 • Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 50 eur
 • Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 50 eur
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 eur
 • Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 50 eur
 • Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno 40 eur
 • Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava 50 eur

§ 20 Jazda cez križovatku

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu 150 eur
 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu 100 eur
 • Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 50 eur
 • Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 50 eur

§ 21 Vchádzanie na cestu

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny 50 eur
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 eur
 • Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 50 eur

§ 22 Otáčanie a cúvanie

 • Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 50 eur
 • Nezabezpečenie otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 50 eur
 • Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 50 eur

§ 23 Zastavenie a státie

 • Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30 eur
 • Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 50 eur
 • Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 50 eur
 • Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta 50 eur
 • Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 50 eur
 • Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 50 eur
 • Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 50 eur
 • Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 50 eur

§ 24

 • Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj pri nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 30 eur
 • V prípade spôsobenia udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona o premávke alebo spôsobenia dopravnej nehody 50 eur
 • Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 50 eur
 • Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach 50 eur

§ 25

 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 50 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím 50 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 50 eur
 • Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 50 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 50 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 150 eur
 • Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia 50 eur

§ 27 Železničné priecestia

 • Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 50 eur
 • Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať 50 eur

§ 28

 • Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 eur

Osvetlenie vozidiel

§ 32

 • Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti 20 eur
 • Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 50 eur
 • Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20 eur

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste

§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

 • Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá a parkovacieho preukazu 50 eur

Darmo aj po januárovom znížení základnej sadzby zo 60 eur na 50 eur zostáva pomer za niektoré priestupky priemerná mzda / výška pokuty, obdivuhodný - nemusíme sa hanbiť pred susedmi z ÉU...
Blog : Kúpa nového auta z Čiech (CR) / Maďarska (HU) a doklady potrebné na jeho prihlásenie na Slovensku

S dovozom nových áut z Čiech alebo z Maďarska to nieje úpne jednoduché. V tomto blogu nájdete všetky potrebné informácie o tom, čo na vás čaká ak sa rozhodnete pre nákup nového automobilu z ČR / HU.

Za nové auto sa považuje také auto, ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 kilometrov, alebo v čase jeho dodania neuplynulo ešte šesť mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky. Služba auto-hneď je zameraná výhradne na nákup takýchto "nových áut". Pri kúpe nového vozidla v členskom štáte EÚ, v našom prípade v Maďarsku (HU) a/alebo v Českej republike (ČR) neplatíte daň z pridanej hodnoty (DPH) v HU/ČR, kde ho kupujete, ale v krajine, kde vozidlo registrujete, čiže na Slovensku. DPH v SR je aktuálne 20 % z ceny nového vozidla. Kúpu to môže zvýhodniť, pretože DPH v Maďarsku je 27 percent., v Českej rep. 21 percent.

V podstate, ak si zoberieme do úvahy, že madarský forint je momentálne na dlhodobom minime voči euru a DPH na nové vozidlo platíte až doma na Slovensku, nákup nového vozidla z Maďarska môže byť momentálne pre slováka výhodný.

Fyzická osoba alebo právnická osoba v postavení neplatcu alebo platcu dane tak pri nadobudnutí nového auta z HU/ČR podajú v SR na miestne príslušnom daňovom úrade do 7 dní od nadobudnutia nového auta daňové priznanie, ku ktorému je potrebné priložiť aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového auta. V tej istej lehote je potrebné DPH aj zaplatiť.

Treba spomenúť, že povinnosť zaplatiť DPH má kupujúci aj v prípade, že daň zaplatil už pri nákupe v inom členskom štáte. V tomto prípade sa za základ dane považuje predajná cena bez DPH členského štátu dodávateľa.

Po podaní daňového priznania a zaplatení dane je potrebné požiadať daňový úrad o vydanie potvrdenia o zaplatení DPH z nadobudnutia nového vozidla. Toto potvrdenie je potrebné predložiť pri registrácii nového auta do evidencie motorových vozidiel. Vozidlo dovážané zo zahraničia by malo mať prevozné značky s určitou platnosťou s odhláseným technickým preukazom (TP) ako aj dočasné poistenie, ak sa tomuto chcete vyhnúť môžete si nové auto privies napríklad na prívesnom vozíku. Po dovoze vozidla je potrebné vykonať kontrolu originality a zaplatiť recyklačný poplatok v hodnote 66,39 € za motorové vozidlo. (Viac informácii o tomto poplatku nájdete na stránke recyklačného fondu)

Následne zájdite na príslušný Obvodný úrad dopravy (Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) a požiadajte o:

 • Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
 • Uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.
 • Poznámka: V niektorých mestách Slovenska je od 1.10.2013 bývalý Obvodný úrad dopravy súčasťou Okresného úradu.

  K žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného nového vozidla musíte priložiť :

 • Doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.
 • K žiadosti o uznanie typového schválenia Európskeho Spoločenstva (ES) jednotlivo dovezeného nového vozidla musíte priložiť:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC, vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.
 • Poplatok pri ES typovom schválení osobného motorového vozidla je 106 EUR.
 • Ak splníte všetky vyššie uvedené podmienky, príslušný Obvodný úrad dopravy Vám po schválení vydá:

 • Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
 • Osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie (TP) vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
 • Obvodný úrad vydá rozhodnutie a pridelí vozidlu osvedčenie o evidencii do 10 dní. Osvedčenie o evidencii obsahuje všetky potrebné technické a identifikačné znaky vozidla. Tento doklad nahradí doteraz používaný technický preukaz a osvedčenie o evidencii, čiže tzv. „malý techničák“. Tento doklad je identický s dokladmi používanými aj v iných členských krajinách EÚ. Má rozmery hárku A4, pričom je chránený hologramom a ďalšími ochrannými prvkami. Medzi dokladmi vám nezaberie viac miesta ako „starý“ malý technický preukaz, pretože ho možno poskladať na formát vodičského preukazu.

  Po vydaní dokumentov Obvodným úradom dopravy, musíte vozidlo prihlásiť na príslušnom orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese (Dopravnom inšpektoráte).

  Pri prihlásení vozidla potrebujete nasledujúce doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • Osvedčenie o evidencii vydané príslušný Obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie Obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje aj za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • platný doklad totožnosti, ak je držiteľom firma, je potrebné priniesť aj originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ich notárom overenú kópiu,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník (napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie (tzv. registračná daň, ak je výkon motora do 80 kW vrátane ) a 2 x 16,50 € za tabuľku s evidenčným číslom, vozidlá iba s jednou tabuľkou s evidenčným číslom 1 x 16,50 € napr. Aston Martin, Ferrari atp. :-) ],
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.
 • je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.
 • Poznámka k prekladom dokumentov: Doklady v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je nevyhnutné preložiť do slovenčiny. V prípade, ak sú dvojjazyčné, je potrebný preklad oboch jazykov. Preklad môže uskutočniť výlučne prekladateľ, ktorý je registrovaný v zozname oficiálnych tlmočníkov. Vzhľadom k tomu, že preklady nie sú lacné , dopravné úrady odporúčajú žiadateľom, aby najprv s nimi prekonzultovali, ktoré treba nevyhnutne preložiť a ktoré nie. Prekladajú sa fotokópie. Originál sa predkladá voľne, nezviazaný v preklade.

  Pár užitočných tipov pred cestou pre nové vozidlo:

  Maďarsko

  Pred vycestovaním do Maďarska si nezabudnite zaobstarať forinty (HUF). Maďarské cesty majú vyše 30 000 km. Medzinárodné ťahy sú označené písmenom E, vyše 450 km diaľničných úsekov písmenom M. Sú spoplatnené, forma platby je rozličná. Celoročne mimo obcí treba jazdiť so zapnutými svetlami. Ak by ste sa pred cestou rozhodli posilniť, alebo oslaviť nové auto radšej to nerobte. Alkohol je podobne ako u nás netolerovaný, tzn. 0,00 promile. Pre jazdu na komunikáciách platí maximálna povolená rýchlosť: obec – 50 km/h, ostatné cesty – 90 km/h, rýchlostné cesty – 110 km/h, diaľnice a diaľničné prípojky – 130 km/h Pohonné hmoty sa v cenovo pohybujú priemerne na úrovni 400 HUF za liter 95 oktánového benzínu a 410 HUF za liter nafty

  Česká republika

  V prvom rade si nezabudnite české koruny. Ak plánujete využívať české diaľnice, nezabudnite si kúpiť diaľničnú známku. Najlacnejšia je týždňová a pre vozidlá do 3,5 tony stojí 310 Kč. V Čechách platia rovnaké rýchlostné limity, ako takmer v celej Európskej únii. V obci je to teda 50 km/h, mimo nej 90 km/h no a na diaľnici 130 km/h. Za benzín dáte priemerne 35 Kč za liter. Nafta stojí priemerne okolo 36 českých korún za liter.

  Dokumentov a vybavovačiek, ktoré je treba vybaviť po nákupe vozidla z Českej republiky alebo Maďarska, nie je málo. Odporúčam najskôr osloviť predajcov zo Slovenska, bez ohľadu na vzialenosť a až po tom, ak nedostanete pre vás dostatočne dobrú ponuku alebo nenájdete vaše vysnívané auto skladom, skuste osloviť predajcov z inej krajiny.

  Viktor - rozvojca služby auto-hneď  Blog: Vylepšenia služby - plánované aktivity

  Povedal som si, že je potreba napisať nový blog. Po štastnejšom období života mám už dostatok času na rozvoj služby.

  ...Chceli by sme sa vďaka novým funkciam čo najviac prispôsobiť potrebám návštevníkov (dopytujúcich nové autá) a predajcov (predajcov jednotlivých značiek v SR a ČR). Taktiež planujeme začiatkom budúceho roka spustiť maďarsku verziu služby s názvom auto-most.hu.

  Na akých vylepšeniach pracujeme?

 • spomínané rozšírenie do Maďarska
 • integrácia SMS brány
 • príprava možností 2 členstiev pre predajcov
 • rozšírenie o možnosť zadania dopytu pre právnické osoby

  SMS bránu budeme využívať na overenie telefónneho čísla od dopytujúceho, potvrdzovacím reťazcom ktorý zadáte v 2. kroku po zadaní telefónneho čísla. Pre tých, ktorím stačia ponuky emailom toto overenie prebehne cez emailovu adresu. Pre predajcov s PREMIUM členstvom ponúkneme aj posielanie dopytov zo služby na ich mobil SMSkou (ak nie sú na emaily online, alebo nestíhajú). Samozrejme s kontaktnymi informáciami na potencionálneho zákazníka.

 • Pridáme aj voľbu pre právnické osoby. Ukázalo sa, že služba je výhodná a vhodná aj pre firmy, tie taktiež často nechcú čakať na firemnú dodávku, alebo prvé firemné vozidlo napr. 4 mesiace…

  Do emailov a SMSiek pre predajcov, pridáme informáciu na koľkých predajcov bol daný dopyt odoslaný, napr. Tento dopyt bol v rovnakom čase rozposlaný na 13 ďalších predajcov.

  V druhom kroku pre návštevníkov služby pribudne aj možnosť vložiť informáciu z ktorého mesta je dopytujúci, v niektorých prípadoch sa ukázalo, že táto informácia je potrebná pre predajcov a tiež dopytujúceho.
  Máme veľa pozitívnych reakcií na túto službu od ľudí, ktorí ju vyskúšali, od svojich najbližšich známych (niektoré z nich si môžete prečítať v časti referencie). Preto verím, že plánované vylepšenia tento okruh spokojných návštevníkov služby rozšíria.

  Prajem pekný deň.

  Viktor - rozvojca služby auto-hneď  O službe auto-hned môžete dať vedieť aj Vašim známym na sociálnych sieťach - potešíte nás.  Ďakujeme, ďalšie blogy možno budú pribúdať.