Pravidlá ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok. Je pre nás dôležité, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi pripravil prevádzkovateľ stránok túto informáciu o ochrane osobných údajov.

V prípadoch, keď sa od návštevníka ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

a)Prevádzkovateľom webových stránok je Josal & PqR s.r.o., so sídlom Nerudová 16640/9, 821 04 Bratislava, Slovak rep. IČO: 46037209.

b)Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky ako aj sprostredkovania komunikácie s predajcami motorových vozidiel, vrátane zabezpečenie predrezervácie motorového vozidla vybraného dotknutou osobou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu, ktorý predmetnú komunikáciu umožňuje.

c)Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Žiadosť dotknutej osoby o ponuku od predajcu motorových vozidiel sa predajcom doručuje v anonymizovanej podobe. Osobné údaje doktnutej osoby môžu byť poskytnuté iba predajcovi motorových vozidiel s najvýhodnejšou ponukou v súlade s preferenciami dotknutej osoby, a to po jej schválení za účelom zabezpečenia komunikácie a/alebo predrezervácie. Osobné údaje môžu byť sprístupnené iba orgánom štátneho dozoru na základe ich zákonného oprávnenia. 

d)Osobné údaje doktnutých osôb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

e)Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

f)Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie účelu uvedeného v písmene b) týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na poskytnutie našich služieb. 

g)Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Tag Manager, Twitter Button či Facebook Connect. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.